Leipzig, Germany - RH Training Program - October 2018